Občianske právo

Zivilrecht

  • vecné práva – zastupovanie klientov pri prevodoch vlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, záložné právo, vecné bremená, zatupovanie pred katastrom nehnuteľností
  • právne zastupovanie v občianskoprávnych sporoch
  • právna pomoc v otázkach nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov
  • ochrana osobnosti
  • zastupovanie v právnych sporoch z poistných zmlúv
  • zakladanie občianskych združení, nadácií, a pod.
  • právo duševného vlastníctva
Wir können Ihnen helfen?

Möchten Sie einen unserer Rechtsberater über das Telefon zu sprechen? Senden Sie einfach Ihre Kontaktdaten und wir werden Sie in Kürze kontaktieren.

Ich interessiere mich für juristische Dienstleistungen und Beratung.